Page d'accueil / activités
 Publications
 Patrimoine
 Contacts
Objectifs
Le Syndicat d'initiative et de tourisme (SIT) de la commune de Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, est une association sans but lucratif ayant pour objet l'expansion touristique et le développement de la vie culturelle locale. Il a été fondé en 1965.
 Porcelaines
Syndicat d'initiative et de tourisme de la commune de Walferdange
 Sentiers
 Archives
Activités
Le SIT Walferdange organise - seul ou en collaboration avec l'Administration communale et les associations locales - des activités à l'intention du grand public dont les prochaines sont détaillées ci-dessous.
Raschpëtzer
Sonndes Mëttes ass Galerie vir de Publikum op vun 14h30 - 17h30. (vun Ugangs Abrëll bis Ënn Oktober)

Les dimanches, de 14h30 à 17h30, la galerie des Raschpëtzer est ouverte au public. (de début avril à fin octobre)


Wann dir eng Visite guidée iwwert de ganze Site, mat all den neidegen detailleierten Explikatiounen wëllt erliewen (op Letzebuergesch, Franseisch, Daitsch oder Englesch), frot no an der Receptioun vun der Gemeng Walfer oder bei eis.

Pour une visite guidée de tout le site avec des explications et documentations détaillées (en Luxembourgeois, Francais, Allemand ou Anglais), veuillez vous adresser à la réception de l'adminsitration communale de Walfer ou nous contacter

Concours
Den SIT Walfer an d'Walfer Foto-Frënn, mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Walfer, hun zwee Concoursen organiséiert, bei deene all Walfer Bierger matmaache konnt a flott Präisser gewannen konnt.
Le SIT Walfer et Walfer-Foto Frënn avaient organisé deux concours, avec le soutien de la commune de Walferdange. Tous les habitants de la commune ont pu participer et gagner des cadeaux.
www.wff.lu
www.walfer.lu
53   Salon Artistique
15 - 24 Oktober 2021.
e
© Ming Cao
KENNT DIR ÄR GEMENG ? / CONNAISSEZ-VOUS VOTRE COMMUNE?
Mir gratuléieren :
Yasmine D.  ;  Lilly H.  ;  Bob S.

„MÄI WALFER" - E FOTOSCONCOURS
Mir gratuléieren :
Danièle K.  ;  Nadha B.  ;  Martina G.

Haptgewënner :
Lilly H. vun Bärel
© Pietrangelo Elisa
Ganz Equipe vum SIT Walfer wënscht Iech e gudde Sprong an dat neit Joer.
Alles Guddes vir Iech a virun allem eng ganz gutt Gesondheet.